สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ตั้งอาณาเขต
     ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนตำบลหนองโสน ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ 1 บ้านฉาง ถนนเพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี   ประมาณ 3 กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม
       ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองเพชรบุรี และตำบลช่องสะแก
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเพชรบุรี และตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 7.82 ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 4,831 ไร่     มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน   พื้นที่เต็มทุกหมู่บ้าน                                                        - พื้นที่หมู่ที่ 1  บ้านฉาง     ประมาณ 1,420 ไร่                                                                  - พื้นที่หมู่ที่ 2  บ้านนามอญ      ประมาณ 413 ไร่                                                                - พื้นที่หมู่ที่ 3  บ้านหนองโสน   ประมาณ 836 ไร่                                                              - พื้นที่หมู่ที่ 4  บ้านหัวข่อย       ประมาณ 840 ไร่                                                              - พื้นที่หมู่ที่ 5  บ้านคตอ้อย       ประมาณ 628 ไร่                                                              - พื้นที่หมู่ที่ 6  บ้านสะพานยายนม  ประมาณ 482 ไร่                                                          - พื้นที่หมู่ที่ 7  บ้านศาลาลอย    ประมาณ 305 ไร่

จำนวนหมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 7 หมู่ ประกอบด้วย

       หมู่ที่ 1 บ้านฉาง จำนวน  341  หลังคาเรือน ประชากร  1,003  คน
       หมู่ที่ 2 บ้านนามอญ จำนวน  298  หลังคาเรือน ประชากร     711  คน
       หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน จำนวน  138  หลังคาเรือน ประชากร     515  คน
       หมู่ที่ 4 บ้านหัวข่อย จำนวน  151  หลังคาเรือน ประชากร     546  คน
       หมู่ที่ 5 บ้านคตอ้อย จำนวน  136  หลังคาเรือน ประชากร     334  คน
       หมู่ที่ 6 บ้านสะพานยายนม จำนวน  201  หลังคาเรือน ประชากร     565  คน
       หมู่ที่ 7 บ้านศาลาลอย จำนวน  432  หลังคาเรือน ประชากร  1,264  คน

ประชากร
     จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,938 คน   แยกเป็นชาย 2,340 คน   หญิง 2,598 คน   จำนวนครัวเรือน 1,697 ครัวเรือน

ลักษณะภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองโสนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังบ้างในฤดูมรสุม มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวันตกของพื้นที่ทำให้ราษฎรตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัย  ตลอดแนวริมแม่น้ำอย่างหนาแน่นทั้งสองฝั่งและมีแนวคลองส่งน้ำของชลประทานลาดผ่านตำบล ตลอดแนวทิศเหนือ - ใต้ เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศ
      ทิศทางลมในแต่ละฤดู สามารถแบ่งได้เป็น  ๓  ฤดู   คือ
     - ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม หลังจากมารสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง
     - ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุม กับมีช่วงกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคใต้ เป็นระยะต่อจากนั้นจนถึงเดือนธันวาคม   ซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาปกคลุม
     - ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย
     ที่มา  : สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด   : เว็ปไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
 
ลักษณะของดิน
         พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนซุย และดินตะกอนทับถม ตะกอนริมแม่น้ำ หรือที่เรียกว่า ดินทรายระยอ
 
ด้านการเมือง/การปกครอง
 - การเลือกตั้ง   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น   เขตเลือกตั้งที่ 1   ตำบลหนองโสน  อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี
   (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันที่
 
 - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 4,938 คน
   (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี ณ วันที่

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052