หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

       เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำประปา ซึ่งเป็นท่อส่ง/จ่ายน้ำ ขนาด 600 มม. บริเวณใกล้ตลาดนัดเบิร์ดคลองถม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหล  ในช่วงเวลาดำเนินการหยุดจ่ายน้ำ ซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณในเขตอำเภอเมือง และในเขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและสำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าว เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำประปาแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำให้บริการตามปกติทันที หากท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  ที่เบอร์โทร. 032 – 492300 – 1 หรือที่สายด่วน 1662 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

พาณิชย์เพชรบุรี มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI

       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นำเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน  จำนวน 20 ราย  ที่ผ่านการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) " ชมพู่เพชร " ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) " ชมพู่เพชร " โดยได้รับเกียรติจาก นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตรา GI "ชมพู่เพชร" ในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่ปลูกชมพู่เพชร 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านแหลม มีพื้นที่เพาะปลูกชมพู่เพชร (GI) 45 ไร่ 2 งาน ผลผลิต 35.4 ตัน คิดเป็นมูลค่าจำหน่ายอยู่ที่ 10,620,000 บาท

ต้อนรับสมาคมสื่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เมื่อเวลา 15.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยนางสาวพาขวัญ ไชยนันทน์ เลขานายกฯ อบต.หนองโสน ให้การต้อนรับคณะสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมสวนชมพู่เพชรสายรุ้งของเกษตรกรตำบลหนองโสน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกช่องหนึ่ง
 

กิจกรรมจัดทำถังเขมือบรักษ์โลก

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน นำโดย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วยสมาชิก ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน ฝ่ายปกครอง อสม. และทุกภาคส่วน ได้จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก นำไปจัดตั้งให้กับครัวเรือนของประชาชนที่เข้าร่วมทดลองใช้งาน ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน ตามนโยบาย 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่) ของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งจะดำเนินการนำไปให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมทดลองใช้ให้ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยก และจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยลง อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้ำหมักของขยะเปียกยังประโยชน์ในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นผลพลอยได้ใช้ในการปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชต่อไปอีกด้วย คาดว่าหากกลุ่มที่ได้ทดลองใช้ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ทางคณะผู้บริหาร อบต.หนองโสน ก็จะดำเนินการให้มีการนำไปใช้ทุกครัวเรือนในตำบลหนองโสนต่อไป

ขอเชิญผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507  (คือผู้ที่เกิดระหว่าง  2 ก.ย. 2506 - 1 ก.ย. 2507) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้                                                                                            1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน  แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียน  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี                   รอบที่ 1  เดือนตุลาคม  - เดือนพฤศจิกายน  2565  (ยกเว้นเดือนธันวาคม 2565)                       รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2566 – เดือนกันยายน 2566                                                                       2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                        ผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  สามารถลงทะเบียน  เพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567            โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน    ดังนี้                                                                                         1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                                   2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ                                                   3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                                    #สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 400052


 

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 119

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052