วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565

วันต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับฝ่ายปกครอง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ตลอดจนชาวบ้านตำบลหนองโสน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายธนไชย อ่ำจั่น ส.จ. เขต 1 เพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565 #วันต่อต้านยาเสพติดโลก #โรงเรียนวัดสิงห์ #องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

- นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ประธานสภา ปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน ร่วมงานโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และนายชุบ คล้ายคลึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

- ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ,นายอำเภอเมืองเพชรบุรี,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผบ.มณฑลทหารบกที่ 15, ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก , บ้านพักเด็กและครอบครัว , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.เพชรบุรี นายก อบต.ต้นมะม่วง,นายก อบต.บางจาน,นายก อบต.โพพระ,นายก อบต.ไร่ส้ม,นายก อบต.โพไร่หวาน.นายก.อบต.สำมะโรง,นายก อบต.บ้านหม้อ,นายก อบต.บ้านกุ่ม,นายก อบต.ดอนยาง,นายกอบต.บางจาก,นายก อบต.หนองพลับ,โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี,โรงเรียนวัดพระรูป,รพสต.ช่องสะแก,ชมรมผู้สูงอายุ,อสม,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, ผู้นำชุมชน ตำบลช่องสะแก,ได้ร่วมกันปลูกต้นพญาเสือโคร่ง บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสะแก ในวันนี้ 23 มิถุนายน 2565 #ปลูกป่าร่วมกัน สุขสันต์ทั่วไทย

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ

ก.พ.เปิดรับสมัครสอบ      เริ่มแล้วว!! รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 - เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบตั้งแต่วันนี้!! (วันที่ 21 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) - กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565) * กรุณาอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th (หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565) เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ หมายเหตุ* หากไม่ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ท่านยังสามารถสมัครสอบได้ตามปกติ แต่อาจจะใช้เวลาในการกรอกข้อมูลเพิ่มขึ้น

 

แผนการรรณรค์กำจัดยุงลาย

แผนการรรณรค์กำจัดยุงลาย

???? ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการพ่นหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลหนองโสน ทั้ง 7 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนเตรียมพร้อมในการร่วมกันรณรงค์กำจัดยุงลายในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ???? สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.หนองโสน โทร. 032 - 400052 ค่ะ

โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

???? องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญประชาชนและน้องๆ เยาวชน ร่วมสมัครโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เป็นโครงการดีๆ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์
● การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)
● ให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณทิตใหม่ และ นักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
● ให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
???? โครงการ U2T for BCG เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกว่า 98 แห่ง สำหรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่รวม 68,350 คน ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว)
???? สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบกลางออนไลน์ของ อว. หลังจากคัดเลือกได้แล้ว จะมีการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน ตำบลละ 8 - 10 คน เพื่อทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ การส่งเสริมการขยายและการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น
???? เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน
???? รอบการสมัคร
- รอบที่ 1 วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2565
- รอบที่ 2 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565
???? วันคัดเลือก
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2565
- วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2565
???? วันสรุปผลและประกาศผล
- วันที่ 26 มิถุนายน 2565
- วันที่ 30 มิถุนายน 2565
???? คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
• บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่กิน 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
• ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับคำตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
• มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด การจ้างงาน
• พื้นที่ 3,000 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย o บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล o ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
• พื้นที่ 4,435 ตำบลใหม่ กำหนดจำนวนผู้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย
o บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่กิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
o ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
???? ลักษณะและรายละเอียดภาระหน้าที่ของงาน
1. พัฒนา สั่งเสริม ผลักดัน ผลิตภัณฑ์และบริการต้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น
o พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูงด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
o ทำการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / offline และทั้งใน และต่างประเทศ
o การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
o การพัฒนา U2T Market Place Platform เพื่อเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเริมผลักดันในโครงการ o ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
o การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ
o พัฒนาการขนส่งและกระจายสินค้า
2. ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
o การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์
o การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ
o การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
o การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 3.เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ BCG ผ่านช่องทางออนไลน์
????ระยะเวลาการจ้างงาน : 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2565)
????ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ • เรื่องเว็บไซต์การสมัคร โทร. 02 – 1095432 หรือสแกน QR CODE ได้ที่ด้านล่างนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052