ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ

  ► วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย นายสนั่น เผ่าวิจารณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 , นางสาวประไพ ผลประโยชน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 และนางสาววาสนา รัฐธรรม นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองโสน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่คัดเลือกประชาชนตำบลหนองโสน ตามโครงการสำรวจครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแล หรือมีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๖พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน  พร้อมด้วยพสกนิกรชาวตำบลหนองโสน
 

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

      พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด - 19

      เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ได้เผยแพร่บทความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด - 19 ทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย  สิ่งของอื่นๆ ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดหาและพระราชทานไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และชุมชนแออัด  โดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรโครงการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เช่น การเย็บถุงพระราชทาน , การพิมพ์ตัวอักษรลงบนถุงผ้า โดยใช้วิธี Sik Screen , การสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเย็บหน้ากากผ้า สำหรับเป็นตัวอย่างให้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ นำไปผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วย     ที่มา : เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th

        จากน้ำพระราชหฤทัยสู่ถุงพระราชทานกำลังใจ

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทาน "ถุงพระราชทานกำลังใจ"  จำนวนรวม 8,916 ถุง แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามในกรงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล จำนวน 49 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

สำหรับถุงพระราชทานกำลังใจ เป็นถุงผ้า ด้านข้างถุงสกรีนอักษรว่า "พระราชทาน" ภายในบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค  เหนือคำ "พระราชท่าน"  ติดเข็มกลัด "พระราชทานกำลังใจ" โดยเข็มกลัด "พระราชทานกำลังใจ" เป็นเข็มรูปลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง  มีอักษรข้อความ "พระราชทานกำลังใจ"  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงออกแบบ และพระราชทานความหมายไว้ในบัตรพระราชทานกำลังใจ ว่า "ลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล และความสุข  ลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วง อัดเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสอง ส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุก 1 ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

ใด ๆ ทุกประการเทอญ"    ทีมา : www.phralan.in.th

      พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมระบบสารสนเทศ

     นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563  เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานพระบรมราโชบายในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนรถเก็บตัวอย่างชั่วนิรภัยที่ได้พระราชทานแล้ว จำนวน 20 คัน และพระราชทานเพิ่มเดิมในครั้งนี้ 16 คัน รวมเป็น 36 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ จำนวน 5 คัน รถเอ็กซ์เรย์ระบบดิจิทัล จานวน 2 คัน รวมทั้งรถต่อพ่วงชีวนิรภัย จำนวน 6 คัน  เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่พระราชทานแนวทางในการแก้ไขบัญหาการแพร่ระบาตของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย และรถต่อพ่วงชีวนิรภัยในครั้งนี้ มีส่วนสำคัญอย่างมากในการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันทวงที เพื่อตรวจคนหาเชิงรกในกลุ่มเสียง เป็นการจำกัดวงของการแพรระบาดของโรคให้แคบลง ส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยส่วนรวม  ทีมา : https://wwaw.royaloffice.th/    

       สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการกันเนื่องมาจากพระราชดำริ

      เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ทอดพระเนตรและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินโครงการฯ และทรงรับฟังการบรรยายการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกป่าโดยวิธ๊ทางไกล และทรงปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊ก เมล็ดมะขาม  เมล็ดมะกาดัน เมล็ดต้นคูน  ที่มา : www.phralan.in.th / https://thaiveterans.mod.go.th         นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ยังทรงกระเป๋าย่านลิเภา ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้สร้างพลังแห่งศิลปะหัตถกรรมของไทย ด้วยลวดลายที่สวยงามของกระเป๋าย่านลิเภาสร้างความโด่งดังภายในชั่วข้ามคืน    ที่มา : https://siamrath.co.th/n/444905  

         สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เสด็จไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   ในการนี้  ทรงมีพระราชดำรัสดังใจความตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี"  และ "ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว”  ที่มา www.phralan.in.th

       โรงครัวพระราชทานบรรเทาทุกข์ราษฎร

   เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ณ บ้านมนังคศิลา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  เพื่อประกอบอาหาร  โดยจะคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ทั้งมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น แจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ประกอบด้วย ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก , ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว , และชุมชนบ้านมนังคศิลา จนถึงวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัว  พระราชทาน  เพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค  ยังสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนเป็นล้นพ้น

       พระราชทานถุงยังชีพ

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้ผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในช่วง ระยะเวลาต่างๆ ในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้  ทั้งสองพระองค์  ยังทรงโปรดเกล้า  ให้กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม  ปวงข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือทุกหมู่เหล่า   ที่มา : https://www.thairath.co.th

        เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

        เมื่อเวลา 18.31 น. วันที่ 11 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทรงเยี่ยมราษฎรและ      ผู้ปกครองบัณฑิตที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมการแพทย์ทหารบก สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลในพื้นที่ มาออกหน่วยตรวจรักษาโรค ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 24 รายและพระราชทานกล่องยาและเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาและทรงซักถามถึงอาการป่วยด้วยความห่วงใย ยังความปลาบปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและญาติอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆตลอดจนพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรโดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยและย่อท้อแต่อย่างใด                                                                                 ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2482153

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี                                        (ข้อมูลจาก...กรมประชาสัมพันธ์)     

ตามหาเจ้าของสุนัขพิบูล

   ► ด้วย อบต.หนองโสน  ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ว่ามีสุนัขพิทบูล  เพศผู้  ขนสีน้ำตาลอ่อน  ถูกทอดทิ้งไว้ที่บ้านทาวน์เฮาส์  หมู่ที่ 7  ตำบลหนองโสน  สร้างความเดือดร้อนรำคาญจากมูลสุนัขส่งกลิ่นเหม็นรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสุนัขออกจากบ้านหลังดังกล่าว เพื่อฉีดล้างทำความสะอาด                                                                          ♦ จึงขอให้เจ้าของสุนัขพิทบูล ได้กรุณาติดต่อกลับมาที่ อบต.หนองโสน  เบอร์โทร. 032 - 400052   ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศ                                                                                ♦ หากไม่มีผู้ใดมาแจ้งเป็นเจ้าของสุนัขตัวดังกล่าว อบต.หนองโสนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052