พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

  ♦วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อบต.หนองโสน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองโสน โดยมอบให้แก่ น.ส.ดารุณี ศรีรุ่งเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษาฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวข่อย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น และมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ดังกล่าว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

พัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3

  enlightenedวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม "พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและยกระดับเศรษฐกิจ ฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิงพานิชย์" (ครั้งที่ 3 อบรมวิธีการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้สารเสพติด ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยครอบครัวและชุมชน) แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ผู้นำชุมชน , อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ตำบลหนองโสน โดย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ ไวอัมภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปปส.ภาค7 และ นายวชิระ สายจันทร์ คณะทำงานมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด เป็นวิทยากร ให้ความรู้ถึงปัญหายาเสพติด พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลผู้ใช้สารเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจ ร่วมพลังเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดภายในหมู่บ้านชุมชนต่อไป

รับดักแด้แมลงวันผลไม้ (ครั้งที่ 2)

 ► วั️นที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน มอบหมายให้ นางสาวอัมพร โขมพัตรา รองนายก อบต.หนองโสน และ นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ เลขาฯ นายก อบต.หนองโสน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จาก สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับมอบดักแด้แมลงวันผลไม้หมันก่อนฟักเป็นตัวเต็มวัย สายพันธุ์ senetic seving stain ชนิด Bactrocera dorsalis Hendel สายพันธุ์แถบหลังสีขาว จำนวน 440,000 ตัว (ครั้งที่ 2) พร้อมกล่องและอุปกรณ์เพาะเลี้ยง จากเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อดูแลเพาะเลี้ยงดักแด้แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันให้โตเต็มวัย พร้อมที่จะนำไปปล่อยลงสู่สวนชมพู่ของเกษตร (รอบที่ 2) ให้ครอบคลุมพื้นที่ 2,747 ไร่ 3 ตำบล 2 อำเภอ ได้แก่ ตำบลหนองโสน , ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี และ หมู่ 5, 6 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อตัดตอนการขยายพันธุ์

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจร

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน , นางธิวัลยรัตน์ อังกินันทน์ สส.เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี , นายธนไชย อ่ำจั่น สจ.เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ปลัด อบต.หนองโสน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลหนองโสน , ตำบลบ้านกุ่ม , ตำบลบางครก ร่วมให้การต้อนรับนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่รับช่วย เรื่องช่วยเหลือปรับปรุงประตูน้ำคลองอัฐสิทธิ์ ที่ชำรุดหักพัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วมบ้านพักอาศัย ซึ่งอยู่ระหว่างพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม ม.13 และตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับเรื่องและพร้อมนำเรื่องเสนอเข้าสู่ ครม. เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป  

 

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เมืองเล็ก นายก อบต.หนองโสน ในฐานะประธานฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองโสน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการ แผนการดูแลรายบุคคลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน ให้ได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ ลดภาระของครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052