ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

วันที่  7  สิงหาคม  2566  เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยมี นายปองธรรม ม้าแก้ว  ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน , คณะผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน / โรงเรียนวัดสิงห์ , ร่วมประชุมกับคณะสมาชิกสภาฯ อบต.หนองโสน  เพื่อร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 /พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบ จากนั้นประธานสภาฯ จึงแจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ และปิดการประชุมสภาฯ เมื่อเวลา 12.00 น.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ขอเชิญหน่วยงาน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาน ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีฟ้า ร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 91 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566  และขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์ของ - เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี http://www.nongsanophet.go.th/ หรือ - เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th  ระหว่างวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2566

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 14.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม อบต.หนองโสน โดยมี นายปองธรรม ม้าแก้ว ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน , คณะผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน /นายธนไชย อ่ำจั่น สจ. เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี /ผอ.โรงเรียนวัดสิงห์ , โรงเรียนราษฎร์วิทยา ร่วมประชุมกับคณะสมาชิกสภาฯ อบต.หนองโสน เพื่อร่วมพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ความเห็นชอบ จากนั้นประธานสภาฯ จึงแจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระอื่นๆ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ และปิดการประชุมสภาฯ เมื่อเวลา 16.00 น.

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาวัดสิงห์

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น. นางสาวสมบัติ ภักดีโสภณ สมาชิก อบต.หนองโสน ห มู่ที่ 5 พร้อมด้วยประชาชนตำบลหนองโสน ร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี พระปลัดลำพอง สุภโร เจ้าอาวาสวัดสิงห์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีฯ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดสิงห์ ตำบลหนองโสน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาวัดชมพูพน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 20.00 น. พระครูปลัดสมศักดิ์ จารุวังโส เจ้าอาวาสวัดชมพูพนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะสงฆ์ และประชาชนตำบลหนองโสน ร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดชมพูพน ตำบลหนองโสน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean





















































QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052