สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

 ระบบเศรษฐกิจ

      การเกษตร/ปศุสัตว์

      ประชากรในตำบลหนองโสนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกชมพู่เพชร ซึ่งรูปผลคล้ายระฆังหรือทรงจอมแห ชมพู่เพชร ผลแก่จัดจะมีเส้นสีแดงและเส้นสีเขียว เนื้อภายในสีขาว  มีรสหวานกรอบและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในเรื่องของรสชาติตลอดถึงความพึงพอใจ     ที่ได้รับประทานชมพู่เพชรชนิดที่วิเศษกว่าที่อื่นใด ชมพู่เพชรสายรุ้ง ชมพู่เพชรพันธุ์แท้ ผลไม้ขึ้นชื่อจังหวัดเพชรบุรี หวานกรอบ)
        โดยสามารถระบุลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้ดังนี้
         - ทำนา     จำนวน 1,891 ไร่
         - ไม้ผล/ไม้ยืนต้น    จำนวน 140 ไร่
        ที่มา : ข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน  ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
 
       การการประมง
       ด้านการประมง    ประชาชนเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและนำบางส่วนมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม    โดยสามารถระบุลักษณะประกอบอาชีพทำการประมงในเขตพื้นที่ ได้ดังนี้
        - บ่อกุ้ง/บ่อปลา    จำนวน 12 ไร่
       ที่มา : ข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
 
       การการปศุสัตว์
       ด้านการเลี้ยงสัตว์ ประชาชนเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัวและนำบางส่วนมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม    - เลี้ยงสัตว์     จำนวน 15 ไร่
       ที่มา : ข้อมูลการเกษตรของระดับหมู่บ้าน ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
 
       การบริการ
       การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  จะเป็นลักษณะสถานที่บริการประเภทที่พักโรงแรมหรือสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/แก๊ส   ดังนี้
        - ที่พัก     จำนวน 1 แห่ง
        - สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง     จำนวน - แห่ง
       ที่มา : กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 
       การท่องเที่ยว
      สถานที่ท่องเที่ยว         ปริมาณนักท่องเที่ยว                 คน/เดือน
      ที่มา : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 
     การอุตสาหกรรม
     โรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ. โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535
                     -ไม่มี-
     ที่มา : ที่พักสายตรวจตำบลหนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 
    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
    - วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรสวนชมพู่เพชรสายรุ้งตำบลหนองโสน
       รหัสทะเบียน 2-76-01-07/1-0002
       ที่อยู่ 80  หมู่ที่ 1   ตำบลหนองโสน   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี
       โทรศัพท์ 085 - 1915588
            - ผู้มีอำนาจทำการแทน
              1. นายยุทธนา     เมืองเล็ก
              2. นายฤาชัย       มีอารีย์
 
  - วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชมพู่เพชรหนองโสน   
     รหัสทะเบียน 2-76-01-07/1-0001
     ที่อยู่ 25/ 1   หมู่ที่ 1   ตำบลหนองโสน    อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี
     โทรศัพท์ 087 - 1517675
          - ผู้มีอำนาจทำการแทน
             1. นางสาวละออ สีนวล
             2. นายบุญช่วย บัวเกิด
 ที่มา : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
               
 แรงงาน
     แรงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพื้นที่กึ่งเมือง   กึ่งชนบท
 


 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052