สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน


 

การศึกษา

       โรงเรียนประถมศึกษา                                         (โรงเรียนวัดสิงห์)

      โรงเรียนระดับมัธยมต้น                                       (โรงเรียนราษฎร์วิทยา 2)                                       

1แห่ง

1แห่ง
 

       ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 7แห่ง
       ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล 1แห่ง
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1แห่ง
       หอกระจายข่าว 7แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     วัด  2  แห่ง
       วัดชมพูพน
       วัดสิงห์ฯ

สาธารณสุข

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน 1 แห่ง    ดังนี้                                                     - ผอ.รพ.สต.                         จำนวน   1 คน                                                                 - พยาบาล                             จำนวน  2 คน                                                                   - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน  1 คน                                                                   - นักวิชาการสุขาภิบาล             จำนวน  1 คน                                                                   - ผู้ช่วย จนท.สธ.(พกส.)         จำนวน  1 คน                                                                   - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน      จำนวน 65 คน                                                    เบอร์ติดต่อ 0 - 3242 - 4117                                                                                    ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

 

อาชญากรรม                                                                                ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ความรับผิดชอบ    มีจำนวน  1  ครั้ง                        ที่มา : ที่พักสายตรวจตำบลหนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ยาเสพติด
    ระบุข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ความรับผิดชอบ  มีจำนวน 2 ครั้ง
     ที่มา : ที่พักสายตรวจตำบลหนองโสน   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ตู้ยาม 1  แห่ง
       ที่ทำการตำรวจชุมชน 1  แห่ง
       ศูนย์ อปพร. ตำบลหนองโสน 1  แห่ง
 
 
การสังคมสงเคราะห์
   ข้อมูลเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน  แยกเป็น
       - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     จำนวน    843 คน           
       - ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยความพิการ          จำนวน   106  คน
       - ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     จำนวน     17  คน
      ที่มา : สำนักปลัด อบต.หนองโสน   ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน  2564
 
ระบบบริการพื้นฐาน
    การคมนาคมขนส่ง
       -  การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากได้มีโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่องโดยมีเส้นทาง
ที่สำคัญผ่านตำบลหนองโสนคือถนนเพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันออก เข้าสู่อำเภอ
บ้านแหลมนอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางภายในตำบล คือรถสองแถวสายเพชรบุรี -
บ้านแหลมวิ่งให้บริการ
      ที่มา : กองช่าง อบต.หนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
 

หน่วยงานที่สำคัญ
       สรรพสามิตจังหวัดเพชรบุรี  1  แห่ง                                                                             การไฟฟ้า                                                                                                                   - มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและครอบคลุมร้อยละ 95                                                               ที่มา : กองช่าง อบต.หนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564                                     การประปา                                                                                                                    - มีระบบประปาส่วนภูมิภาคใช้ในครัวเรือนและครอบคลุมร้อยละ ๙๕                                       ที่มา : กองช่าง อบต.หนองโสน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

โทรศัพท์   
   เบอร์ติดต่อหน่วยงานในตำบลหนองโสน
        - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                                       โทร. 032 - 400052
        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสน                            โทร. 032 - 424117
        - โรงเรียนวัดสิงห์                                                                 โทร. 032 - 426453
        - สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี                                         โทร. 032 - 425448
        - ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี                                                  โทร. 032 - 425544
        - สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเพชรบุรี                                       โทร. 032 - 400380
        - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี                                      โทร. 032 - 425502
        - สำนักงานประปาจังหวัดเพชรบุรี                                             โทร. 032 - 492300
        - โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี                                โทร. 032 - 709999
        - กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์            โทร. 032 - 425271
        - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี             โทร. 032 - 426230
        - สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี                                              โทร. 032 - 428087
        - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี   โทร. 032 - 426019
        - ที่พักสายตรวจตำบลหนองโสน                      โทร. 087 - 6240187 , 095 - 7934645
        - สายตรง โควิด - 19 จังหวัดเพชรบุรี                                         โทร. 032 - 400099

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052