บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน


นายนาฎ  วงศ์ทองดี
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน                                      081- 8256323

 

นางราชวรี    อนุกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด

 


นางสาวอัจฉราพร    รักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาววาสนา     รัฐธรรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นายธราพงษ์    วัฒนาลาภ
นิติกรปฏิบัติการ

 

จ่าเอกธีรพงศ์    ชมชูชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                                                                                                        

นางสาวรุจาภา  โฉมประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

นายสานิต    น้อยศรี
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาววรรณทนี      ครื้นจิตต์
นักการภารโรง

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

 QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052