Please wait while JT SlideShow is loading images...
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนวัดสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์วัดชมพูพนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโสนแม่น้ำเพชรบุรีต้นชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้งออกดอกชมพู่เพชรสายรุ้งชมพู่เพชรสายรุ้ง

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

ITA

บริการประชาชน

ลงทะเบียนเข้าระบบดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
พยากรณ์อากาศวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR-Code


QR Code
อบต.หนองโสน

หน้าหลัก
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหนองโสนสัมพันธ์และฟุตบอลเยาวชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 09:42 น.
  • alt
                                       กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
          ฟุตบอลหนองโสนสัมพันธ์และฟุตบอลเยาวชน


                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์กีฬาและนันทนาการตำบลหนองโสน ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหนองโสนสัมพันธ์ และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสิงห์ ต.หนองโสน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด นั้น
                       ในการนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาในหมู่บ้านของท่าน ในการแข่งขันกีฬาตำบลครั้งนี้ ด้วยความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 09:57 น.
 
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษ English summer PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 09:23 น.
                                                                  
                                         alt
                       โครงการภาษาอังกฤษ English summer

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มีแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการศึกษา ของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน โดยเปิดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษ English summer ในระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ เพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่ยุคประชาคมอาเซียน
                       ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการสนทนาอังกฤษ English summer ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัคร ได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยการรับสมัครเด็กและเยาชน แบ่งเป็น 2ช่วงอายุ คือ 9-12 ปี และ อายุ 13-18 ปี รับสมัครจำนวน 50 คน

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 09:39 น.
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:45 น.
                                                alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction
)

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:05 น.
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 10:49 น.
                             alt

การจดทะเบียนพาณิชย์
1.จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
2.จดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการ
3.จดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ

เอกสารประกอบการยื่น

1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
3.กรณีผู้ประกอบกิจการมิได้เป็นเจ้าของบ้าน
3.1 หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่หรือสัญญาเช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น
3.2 บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน
4.แผนที่ตั้งร้าน

อัตราค่าธรรมเนียม
- จดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) 50 บาท
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 20 บาท
- จดทะเบียนเลิก 20 บาท
- ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 30 บาท
- ตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ครั้งละ 20 บาท
- คัดสำเนาและรับรองสำเนาอกสาร ฉบับละ 30 บาท

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2013 เวลา 13:41 น.
 
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2557/การยื่นแบบขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 14:58 น.
                                                     alt


เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีป้าย

     ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

     ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลังเดือนมีนาคมยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย

 

ภาษีบำรุงท้องที่

     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินทุกรอบ 4 ปี(2557-2560) ที่มีการประเมินราคาที่ดินขึ้นใหม่  

ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

   กรณีเจ้าของที่ดินรายใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
  

                                           alt

 
การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี2557


     1. ผู้ประกอบการ (รายใหม่) สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ
     2. กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ (รายเดิม) สามารถขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 16:05 น.
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ7172737475ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 74 จาก 75


นายนาฎ  วงศ์ทองดี
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.หนองโสน
081- 8256323 

ร่วมแสดงความเห็น

คุณพึงพอใจอบต.หนองโสนด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันบางจาก

พยากรณ์อากาศ


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล


 

feed-image Feed Entries


ลิขสิทธิ์ © 2012-18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: joomla templates vps Valid XHTML and CSS.