การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2557/การยื่นแบบขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                                     alt


เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปี 2557

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

ภาษีป้าย

     ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

     ป้ายที่ติดตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หลังเดือนมีนาคมยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งป้าย

 

ภาษีบำรุงท้องที่

     ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินทุกรอบ 4 ปี(2557-2560) ที่มีการประเมินราคาที่ดินขึ้นใหม่  

ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

   กรณีเจ้าของที่ดินรายใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับกรรมสิทธิ์ที่ดิน   
  

                                           alt

 
การขอใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี2557


     1. ผู้ประกอบการ (รายใหม่) สามารถขออนุญาตประกอบกิจการได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกอบกิจการ
     2. กรณีใบอนุญาตหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ (รายเดิม) สามารถขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ระเบียบข้อบังคับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโสน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโสน

alt

 
        กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองโสน ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านสวัสดิการภายในชุมชน เพื่อสร้างนิสัย การออม การเสียสละ การเอื้ออาทร และการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน
        สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้(หมวด2) และต้องสมทบเงิน เดือนละ 30 บาท กับคณะกรรมการ กองทุนฯ ประจำหมู่บ้าน
        สมาชิกจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์(หมวด4) ในกรณีตาย กรณีเจ็บ ทุนการศึกษา กรณีผู้ด้อยโอกาส(ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์)
        รายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบข้อบังคับกองทุนที่แนบมา

ประชาสัมพันธ์ สายด่วนคนพิการ

ประชาสัมพันธ์ สายด่วนคนพิการ 1479

alt

 
        ด้วย อบต.หนองโสน ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดบริการสายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 "ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" เพื่อเป็นการเปิดช่องทาง ในการรับแจ้งการช่วยเหลือทุกเรื่องจากคนพิการ บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างอิสระของคนพิการ โดยเป็นหมายเลขที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการและครอบครัว ในระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประชาสัมพันธ์ข่าว กศน.

ประชาสัมพันธ์ข่าว กศน.

                                                   alt

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี(กศน.เมืองเพชรุบรี) ได้จัีดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ในภาคเรียนที่ 2/2556 ดังรายระเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ ที่แนบมา

งานอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2


     นายวินัย  พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เข้าร่วมการแข่งขันการทำขนมจีนเพื่อสุขภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการทำขนมจีนน้ำยาแบบ โบราณ งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.55 โดยมีแม่กระแส ขาวนวล เป็นผู้ปรุงน้ำยา แม่ประไพ เมืองสมบัติ เป็นผู้ทำขนมจีน

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean

QR Code
อบต.หนองโสน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2012 - 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-400-052